Umowa i zdolność kredytowa

W przypadku, kiedy bank podejmie decyzję, iż kredyt może zostać udzielony wnioskodawcy, a z kolei on zgodzi się na wszystkie warunki, jakie przedstawi bank, może dojść do podpisania umowy kredytowej. W oparciu o prawo bankowe umowa kredytowa jest ważna tylko w przypadku, kiedy zostanie sporządzona w formie pisemnej i zostaną zawarte w niej wszystkie niezbędne dane czyniące tego typu dokument pełnoprawnym.   Po pierwsze, w umowie kredytowej powinna zostać zawarta data, kiedy została ona podpisana oraz miejsce, w którym do tego doszło. Po drugie, musi być ona opatrzona czytelnymi podpisami obu zainteresowanych stron tzn. być sygnowana nazwiskiem kredytobiorcy oraz osoby, która z ramienia banku jest upoważniona do podpisywania tego rodzaju dokumentów i udzielania kredytów. Po trzecie, w umowie kredytowej musi zostać wpisana kwota, która zostaje „pożyczana”, ale również zostać wskazany cel, na jaki dana kwota zostanie przeznaczona. Po czwarte, w dokumencie zostają dokładnie określone warunki spłaty kredytu, czyli wysokość rat, odsetki oraz termin spłaty całej należności. W tym punkcie bank wskazuje na warunki oprocentowania kredytu, a także informuje kredytobiorcę o ewentualnych warunkach zmiany wysokości oprocentowania. Po piąte, w umowie wskazane zostają rozwiązania, które w razie niemożności spłaty kredytu, może wdrożyć bank, aby odzyskać określoną sumę pieniędzy. W umowie kredytowej znajdują się także punkty mówiące o tym, jakie uprawnienia posiada bank w zakresie kontroli wykorzystania przez kredytobiorcę udzielonego mu kredytu. Czasem w umowie może pojawić się zapis dotyczący wysokości prowizji, jeśli takowa jest brana pod uwagę. Wśród istotnych informacji znajdują się także warunki odnoszące się do możliwości wprowadzenia ewentualnych zmian w umowie lub też zasad jej...

Czytaj dalej

Zanim otrzymamy kredyt, każdy bank będzie chciał sprawdzić naszą zdolność kredytową. Tym terminem określona zostaje nasza realna możliwość, co do spłaty rat kredytu, który zaciągnęliśmy w banku. Musimy pamiętać o tym, że biorąc kredyt na określoną sumę pieniędzy, nie spłacamy tylko tej kwoty, ale także odsetki od niej. Jednym słowem musimy oddać więcej, niż pożyczyliśmy od banku. Jednak zanim otrzymamy kredyt każdy bank podda nasz wniosek wnikliwej analizie. Można powiedzieć, że banki przy ocenie zdolności kredytowej biorą pod uwagę kilka istotnych czynników np. rejestr dłużników niewypłacalnych. Po pierwsze, będzie to okres spłaty kredytu. Bank jest bardziej skłonny udzielić kredytu, jeśli wnioskodawca decyduje się na spłatę kredytu w dłuższym czasie. Po drugie, ważna w ocenie zdolności kredytowej okazuje się być wskazana waluta, w jakiej wnioskodawca chce go uzyskać. O wiele łatwiej jest uzyskać kredyt w złotówkach niż w obcych walutach. Po trzecie, bank rozpatrując wniosek osoby starającej się o kredyt, będzie brał pod uwagę wysokość jej miesięcznych dochodów oraz to, z jakiego źródła pochodzą. Większą szansę na otrzymanie kredytu ma ta osoba, która jest zatrudniona na czas nieokreślony i ma podpisaną umowę o pracę, a nie umowę o dzieło lub umowę – zlecenie. Bank sprawdzi także to, czy posiadamy oszczędności, które pokrywałyby kwotę tzw. wkładu własnego, a także czy nie mamy już zaciągniętych kredytów w innych bankach i ewentualnie jeśli takowe są, czy są spłacane w...

Czytaj dalej